Spielgemeinschaft Theatergruppe Bergland Assling

Aufführungsort
Kulturheim
Unterassling 31
9911  Thal-Assling
www.theatergruppe-bergland-assling.at

Kontakt
Manuela Obererlacher
Unterassling 79
9911 Assling
0664-3159959
manuela.obererlacher@rbgt.raiffeisen.at

Tratsch im Treppenhaus/Theatergruppe Bergland Assling 2019

Abraham/Spielgemeinschaft Theatergruppe Bergland Assling

Das perfekte Desaster Dinner - Theatergruppe Berland Assling

Gespenstermacher

Erde